معرفی سرپرست دانشکده فنی

دكتر سید سیامک اشرف تالش
دکترای مهندسی شیمی
تلفن: 9-33690274 – 013
فکس: 33690271 – 013

وظایف رئیس دانشکده

  • ایجاد زمینه‌های مناسب و نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رییس دانشگاه ابلاغ می‌شود.
  • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده
  • تأمین کارکنان مورد نیاز دانشکده (اعم از هیأت علمی و اداری) با هماهنگی واحدهای ذیربط
  • ارزیابی و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای واحدهای ذیربط دانشکده
  • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده
  • پیشنهاد بودجه سالیانه دانشکده و نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات
  • پیشنهاد عزل و نصب معاونین و مدیران گروههای آموزشی دانشکده