مدیر گروه (دکتر محمد صالحی):
تلفن:  33690273 (013) 
ایمیل:  mohammad.salehi[at]guilan.ac.ir
کارشناس مسئول  آزمایشگاههای کامپیوتر  (مرتضی دلکش):
تلفن:  44083043 (013)
ایمیل: delkash[at]guilan.ac.ir
کارشناس گروه(سجاد حسن پور):
تلفن:  44083114 (013)
ایمیل:  sajjad.hassanpour93[at]gmail.com
کارشناس  مسئول آموزش( خانم فلاح):
تلفن:44083191, 44083142 (013)
ایمیل:  klyalestan56[at]gmail.com
 آدرس: رشت – کیلومتر 5 آزادراه خلیج فارس – دانشگاه گیلان – دانشکده فنی – گروه مهندسی کامپیوتر