دكتر محمد صالحی‌خانقاهبر
دکترای سخت افزار

تلفن: 9-33690274 – 013 
فکس: 33690271 – 013
پست الکترونیکی: mohammad.salehi[at]guilan.ac.ir 
صفحه خانگي : https://old.guilan.ac.ir/~mohammad.salehi

مدیران گروه از ابتدای تأسیس تاکنون

  مشخصات از تاریخ تا تاریخ
دكتر محمد صالحی‌خانقاهبر 1401/6/23 تا کنون
دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل 1397/6/11 1401/6/22
دکتر حمیدرضا احمدی فر 1393/6/1 1397/6/10
دکتر اسدالله شاه بهرامی 1389/5/1 1393/5/31
دکتر مهرگان مهدوی یکتایی رودسری 1386/7/1 1389/4/31