اطلاعات اعضای گروه مهندسی کامپیوتر

شماره اتاق412
 تلفن: 3061

دکتر حمیدرضا احمدی فر

عضو هیات علمی گرایش: معماری کامپیوتر
شماره اتاق E5
تلفن: 3017

دکتر رضا ابراهیمی

عضو هیات علمی گرایش: الکترونیک
شماره اتاق 207
تلفن: 3193

دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل

عضو هیات علمی گرایش: هوش مصنوعی
شماره اتاق 204
تلفن: 3064

دکتر اسدالله شاه بهرامی

عضو هیات علمی گرایش: معماری کامپیوتر
شماره اتاق:205
تلفن: 3111 ​​​​​​​

دکتر مهدی امینیان

عضو هیات علمی گرایش:برق
شماره اتاق:207
تلفن: 3193

دکتر سیدمحمدحسین شکریان

عضو هیات علمی گرایش: معماری کامپیوتر
شماره اتاق: سایت کارشناسی
تلفن:  3111

دکتر محمد صالحی

عضو هیات علمی گرایش: معماری کامپیوتر
شماره اتاق: 
 تلفن:

 دکتر مجتبی شاکری

عضو هیات علمی گرایش: هوش مصنوعی
شماره اتاق E5
تلفن: 3017

دکتر فرید فیضی

عضو هیات علمیگرایش: مهندسی نرم افزار
آزمایشگاه های کامپیوتر
تلفن: 3043

مهندس مرتضی دلکش

گرایش: فناوری اطلاعات کارشناس ارشد گروه
شماره اتاق 412
تلفن: 3114

مهندس سجاد حسن پور

گرایش: کامپیوتر کارشناس گروه
آموزش دانشکده
تلفن: 3049

خانم فلاح

کارشناس ارشد آموزش