چارت دروس

برنامه ترمی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار 1401
سرفصل دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار مقطع کارشناسی ارشد 1401
*****************
سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایشهای :معماری سیستمهای کامپیوتری، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن،
هوش مصنوعی و رباتیکز
برنامه ترمی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
برنامه ترمی کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری
 ****************
سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی 1401)
سیلابس درس های کارشناسی1401
برنامه ترمیک دروس کارشناسی1401
****************
سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی های 1392 به بعد)
 چارت هشت ترم دروس مهندسی کامپیوتر بدون گرایش (ورودی های از سال 1395 به بعد)
جدول دروس مهندسی کامپیوتر بدون گرایش (ورودی های 1395 به بعد)
 چارت هشت ترم دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های 1392 تا 1394)
جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های 1392 تا 1394)
چارت هشت ترم دروس مهندسی کامپیوتر گرایش معماری (ورودی های 1392 تا 1394)
جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش معماری (ورودی های 1392 تا 1394)
سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی های ما قبل 1392)
جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های ما قبل 1392)
چارت دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های ما قبل 1392)
جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار (ورودی های ما قبل 1392)
چارت دروس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(ورودی های ما قبل 1392)
  ****************
چارت و جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار روزانه و شبانه (حضوری) ورودی 94
چارت و جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار روزانه و شبانه (حضوری)93 و ما قبل
چارت و جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار مجازی ورودی 94
چارت و جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار مجازی ورودی93 و ما قبل
چارت و جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – شبکه های کامپیوتری مجازی
چارت و جدول دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک مجازی