مقررات آموزشی

1-مسئولیت هر گونه عدم رعایت پیش نیازی و سایر مقررات به عهده دانشجو می باشد.
2-جهت اخذ دروس اختیاری  و معرفی به استاد حتما با گروه کامپیوتر هماهنگ نمایید.
3-جهت اخذ واحد کارآموزی در نیمسال تحصیلی حتما بایددر آن نیمسال فقط 14 واحد درسی اخذ نمایید.(با کارآموزی14واحد ). مگر اینکه ترم آخر باشید. (ترم آخر تااخذ 24 واحد مجاز است) .
4-دانشجوی کامپیوتر در دوران تحصیل خود مجاز است برای 15 واحد اختیاری خود :2درس تا سقف 6 واحد از گرایش دیگر(نرم افزار از سخت افزار و بر عکس) ، و 2درس تا سقف 6 واحد از دروس دانشکده فنی، برای نرم افزار؛2درس تاسقف 6 واحد از دروس رشته برق برای سخت افزار اخذ نماید. بدیهی است اخذ این دروس حتما باید با هماهنگی گروه کامپیوتر باشد.
5-دانشجویان محترم توجه داشته باشید که اخذ2 درس دو واحدی اختیاری ممکن است شما را در تکمیل واحدها دچار مسئله نماید. بنابراین در طول تحصیل، جهت انتخاب واحد حتما به چارت توجه نموده و در صورت اخذ واحد خارج از چارت خود، با گروه مشورت نمایید.
6-اخذ دو درس از گروه معارف در یک نیمسال فقط برای دانشجوی ترم آخر مجاز است.
7-در تابستان فقط دو درس تا سقف 6 واحد می توان اخذ نمود.
8-دانشجویان ورودی توجه داشته باشند که گذراندن ریاضی 1 برای طی نمودن دوران تحصیل به صورت طبیعی، بسیار مهم  می باشد. در صورت قبول نشدن این درس، همنیاز نمودن آن خلاف مقررات می باشد.
9-شروط لازم برای اخذ معرفی به استاد:
الف: دانشجوی ترم آخر باشد. (در نیمسال تحصیلی یا در تابستان)
ب: برای اخذ در نیمسال تحصیلی :یک درس رادر گذشته اخذ نموده و به دلایلی موفق به گذراندن آن نشده باشد.
ج: برای اخذ در تابستان هر دو درس رادر گذشته اخذ نموده و به دلایلی موفق به گذراندن آن نشده باشد.
10-دانشجویان محترم توجه داشته باشید که بعد از اخذ دروس همنیاز ، اگر موفق به گذراندن درس همنیاز نشدید، در اولین نیمسال آن را اخذ نمایید و اگر باز هم قبول نشدید تا گذراندن آن درس، هر نیمسال حتما باید آن را اخذ نمایید. در صورتی که وقفه ای ایجاد شود، درس وابسته به آن حذف می شود.
11-بدیهی است عواقب بی اطلاعی ازقوانین به عهده دانشجو می باشد.
12-باتوجه به اینکه، پیشنیازی ساختمان داده ها از نظریه زبانها برداشته شده است ولی پیشنیازهای این درس همانند پیشنیازهای درس ساختمان داده ها می باشد
13-دانشجویان ترم آخر فقط میتوانند یک درس بصورت معرفی به استاد با موافقت گروه و تنها یک درس هم بدون رعایت پیشنیازی و همچنین حداکثر تا 24 واحد میتوانند اخذ نمایند
***
با توجه به صورتجلسه مورخ 14/7/92 شوراي آموزشي دانشگاه گیلان، کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه در نیمسال آخر از رعایت پیشنیازی دروس معاف می­گردند
***
14-دروس محاسبات عددی و اقتصاد مهندسی 2 واحدی جزء دروس اختیاری محسوب نمی شود
***
خلاصه آیین نامه آموزشی مصوبه جلسه 339 شورای عالی برنامه ریزی 1376 مقطع کارشناسی
ماده 10:
تعداد واحدهای دوره های کارشناسی پیوسته 141 واحد.
ماده 11:
1-   حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی(دانشجویان شبانه و ایثارگر حداقل 10 و حداکثر 20 واحد)
2-   تبصره 3 ماده مذکور: در صورتی که میانگین کل نمرات 17 باشد، دانشجو حداکثر تا 24 واحد مجاز به انتخاب درس می باشد.
3-   تبصره 4 ماده مذکور: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی مانده داشته باشد. حتی اگر در نیمسال قبل مشروط شده باشد مجاز است تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب نماید.
4-   تبصره 5 ماده مذکور: مقدار واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی می باشد.
ماده 13: طول دوره تحصیلی:
دانشجویان روزانه کارشناسی پیوسته 6 سال و شبانه 7 سال می باشد. چنانچه دانشجویی نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز با موافقت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می گردد.
ماده 14:
حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است، ساعات غیبت نباید از سه شانزدهم جلسه مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می گردد.
تبصره 2 ماده مذکور:
غیبت در جلسات هفته اول هر درس جزء سه شانزدهم جلسه غیبت مجاز دانشجو محسوب می گردد.
ماده 27 مشروطی:
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از12 باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
ماده 28:
دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی کند، جزء در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
ماده 29:
در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد، در هر مرحله ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 33 مرخصی تحصیلی:
دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب و دانشجویان شبانه برای چهار نیمسال متوالی و متناوب از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده نماید.
ماده 38 تعریف انتقال:
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
ماده 46:
در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها 12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و پذیرفتن واحدهایی که نمرات آنها کمتر از 12 است به عهده دانشگاه مقصد است، در هر حال حذف احتمالی واحدهای درسی دانشجوی انتقالی تا حدودی مجاز است که وی امکان گذراندن واحدهای باقیمانده خود را در طول مدت مجاز تحصیل داشته باشد.
ماده 50:
مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد.
ماده 52:
در هر حال نباید تعداد دروسی که دانشجو به صورت مهمان(چه بصورت تمام وقت و چه به صورت تک درس) در یک یا چند دانشگاه گذرانده است از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.
ماده 54:
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبداء صادر می شود.
ماده 55:
دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد.
1-ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2-حداقل یک ششم و حداکثر دو سوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3-احراز حداقل رتبه بندی در رشته مورد تقاضا
4-امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
توجه:
نحوه محاسبه مشروطی دانشجویانی که تغییر رشته می دهند: بر اساس تصمیم بند 9 صورتجلسه مورخ 23/4/81 شورای آموزشی دانشگاه:
پس از انجام تغییر رشته و انجام تطبیق دروس، چنانچه معدل واحدهای پذیرفته نشده دانشجو به زیر 12 برسد، بعنوان یک نیمسال مشروطی غیر متوالی دوران تحصیل دانشجو محاسبه می گردد.
تبصره 3 ماده 63
در خصوص معادل سازی و پذیرش دروس ویژه پذیرفته شدگان آزمون سراسری: به ازای هر 20 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
ماده 65:
میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل، باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند، در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد، چنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد، می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی( در دوره کاردانی) و دو نیمسال تحصیلی(دوره کارشناسی) مجدداً انتخاب و آن درس را تکرار کند، تا میانگین کل خود را جبران نماید. در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.