معرفی گروه

گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان از مهرماه 1386 با پذیرش 40 دانشجو در یک رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دوره روزانه و با 3 هیأت علمی و یک کارشناس فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر دارای رشته های کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایشهای نرم افزار، سخت افزار و کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار و کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری می باشد. در کارشناسی گرایش نرم افزار دارای 197 دانشجو، در گرایش سخت افزار 100 دانشجو و در رشته ارشد نرم افزار 32 دانشجو و در کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری 16 دانشجو مشغول به تحصیل هستند. 

آمار دانشجویان به تفکیک سال ورود، مقطع، گرایش و دوره

سال

مقطع

گرایش

دوره

تعداد

1396

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 

1396

کارشناسی ارشد

معماری سیستمها

روزانه و شبانه

 

1396

کارشناسی

نرم افزار و معماری سیستمها

روزانه

 

1395

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 

1395

کارشناسی ارشد

معماری سیستمها

روزانه و شبانه

 

1395

کارشناسی

نرم افزار و معماری سیستمها

روزانه

 

1394

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 19

1394

کارشناسی

نرم افزار و معماری سیستمها

روزانه

 52

1393

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 16

1393

کارشناسی

نرم افزار و معماری سیستمها

روزانه

 46

1392

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 12

1392

کارشناسی

سخت افزار

روزانه

 31

1392

کارشناسی

نرم افزار

روزانه

 36

1391

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 19

1391

کارشناسی

سخت افزار

روزانه

 31

1391

کارشناسی

نرم افزار

روزانه

 39

1390

کارشناسی ارشد

نرم افزار

روزانه و شبانه

 14

1390

کارشناسی

سخت افزار

روزانه

 33

1390

کارشناسی

نرم افزار

روزانه و شبانه

 84

1389

کارشناسی

سخت افزار

روزانه

 36

1389

کارشناسی

نرم افزار

روزانه و شبانه

 79

1388

کارشناسی

سخت افزار

روزانه

 38

1388

کارشناسی

نرم افزار

روزانه و شبانه

 80

1387

کارشناسی

سخت افزار

روزانه

54

1387

کارشناسی

نرم افزار

روزانه و شبانه

85

1386

کارشناسی

نرم افزار

روزانه

40