مدیر گروه

دكتر سیدابوالقاسم میرروشندل


دکترای هوش مصنوعی

تلفن: 9-33690274 - 013 
فکس: 33690271 - 013

پست الکترونیکی: mirroshandel[at]gmail.com
صفحه خانگي :
http://staff.guilan.ac.ir/mirroshandel/?lg=0

 

مدیران گروه از ابتدای تأسیس تاکنون

مشخصات از تاریخ تا تاریخ
دکتر سیدابوالقاسم میرروشندل 1397/6/11 تا کنون
دکتر حمیدرضا احمدی فر 1393/6/1 1397/6/10
دکتر اسدالله شاه بهرامی 1389/5/1 1393/5/31
دکتر مهرگان مهدوی یکتایی رودسری 1386/7/1 1389/4/31