تمدید پایان نامه

تمدید پایان نامه

چنانچه پایان نامه در موعد مقرر به اتمام نرسد، تمدید با ارائه درخواست توسط استاد اهنما صورت می گیرد. در این صورت ارائه گزارش پیشرفت پایان نامه به همراه درخواست تمدید برای نیمسال بعدی الزامی است. در صورتیکه دانشجو نتواند حداکثر در نیمسال پنجم فارغ التحصیل شود درخواست ادامه تحصیل وی برای نیمسال ششم به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود.

 

فرم های مربوط به تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تمدید برای نیمسال پنجم

فرم تمدید برای نیمسال ششم