فرآیند دفاع

فرآیند دفاع به صورت زیر است:

1-تأئید اساتید محترم راهنما و تکمیل آمادگی دفاع از پایان نامه.

2-تحویل فرم آمادگی دفاع به همراه دو نسخه پایان نامه به معاون گروه(آقای دکتر میرروشندل)، در صورت عدم تحویل دو نسخه پایان نامه هیچ اقدامی جهت دفاع انجام نخواهد شد.

3-مطرح کردن پایان نامه مورد نظر در جلسه گروه و تعیین داوران و زمان دفاع که موعد نهایی دفاع طوری باشد که موضوع دفاع به جلسه گروه نرسد، دفاع تحت هیچ عنوان انجام نخواهد شد. لطفا انجام فرآیند را به لحظات آخر موکول نکنید.

4-دریافت فرم آمادگی دفاع از دفتر گروه و تکمیل فرآیند آموزشی و امور مالی.