نحوه اخذ پایان نامه

اخذ واحد پایان نامه در ترم آخر صورت می گیرد. منظور از ترم آخر ترمی است که حداکثر دو عنوان درسی به همراه پایان نامه جهت فارغ التحصیلی باقی مانده باشد.

تصویب موضوع و انتخاب استاد راهنما و مشاور، با کمک و راهنمایی مدیر گروه انجام می شود. به این صورت که موضوع توسط دانشجو انتخاب و با مشورت مدیر گروه، استاد راهنما انتخاب شده و موضوع با ایشان بررسی می شود. در صورت مثبت بودن نظر گروه، در شورای گروه مربوطه تصویب و برای تصویب نهایی به شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می گردد.