اسلایدهای دروس

ردیف نام درس اسلایدها
1 سیستمهای توزیع شده

systems1397

chapter1-2new

chapter1-942

chapter2-1new

chapter2-2new

sample-titles

chapter3-2,4-1,4-2,8-11

New chapter3-1

New chapter4-2

***

paper-example

Distrib Systems

2 معماري كامپيوتر ارشد

Chapter1

Chapter2

Chapter3

Chapter4-1

3 معماری کامپیوتر

مقدمه

فصل اول

 ***

نرم افزار emulator

4 ریزپردازنده 1

فایلهای درس ریزپردازنده

فایلهای proteus

نمونه برنامه های درس ریزپردازنده

نرم افزار proteus

 نرم افزار AVR

5 مهندسی نرم افزار 1

slides

6 سیستم عامل

slides

7 آز سیستم عامل

slide

8 سیگنالها و سیستمها

slide1

slide2

slide3

slide4

slide5

slide9

slide10

9 طراحی مدارهای واسط

Slide1

10 اصول طراحی کامپایلر Slide1
11 الگوریتم پیشرفته نمونه سوال
12 روباتیکز

slide1

slide2