فرم ها

فرم های مربوط به کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایشهای :معماری سیستمهای کامپیوتری، نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، رایانش امن، هوش مصنوعی و رباتیکز

برنامه ترمی کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار

برنامه ترمی کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

 

فرم های مربوط به پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد proposalform.doc

فرم تعیین استاد راهنمای پایان نامه

ضوابط تدوین پایان نامه

فرم نهایی کنترل پایان نامه

فرم مجوز دفاع از پایان نامه(جهت دانشجویان مجازی و پردیس)، دانشجویان فنی از تحصیلات تکمیلی اخذ نمایند.

فرم صورتجلسه مربوط به پایان نامه فارسی

فرم صورتجلسه مربوط به پایان نامه به زبان انگلیسی

فرم ارزشیابی پایان نامه

فرم اصلاح عنوان پایان نامه

فرم اصلاحات پایان نامه (قبل از 1394)

 فرم اصلاح شده کنترل مراحل پایان نامه، دستورالعمل و مدارک لازم جهت تحویل پایان نامه/ رساله به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه(1396)

 فرم های مربوط به تمدید پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم تمدید برای نیمسال پنجم

فرم تمدید برای نیمسال ششم

فرم الویت تعیین استاد راهنما پایان نامه کارشناسی ارشد

فرم های مربوط به کارشناسی گروه مهندسی کامپیوتر

سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی های 1392 به بعد)

چارت هشت ترم دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های 1392 به بعد)

جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های 1392 به بعد)

چارت هشت ترم دروس مهندسی کامپیوتر گرایش معماری (ورودی های 1392 به بعد)

جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش معماری (ورودی های 1392 به بعد)

***

سرفصل کارشناسی مهندسی کامپیوتر (ورودی های ماقبل 1392)

 جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های ماقبل 1392)

چارت دروس مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (ورودی های ماقبل 1392)

جدول دروس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار (ورودی های ماقبل 1392)

چارت دروس مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(ورودی های ماقبل 1392)

  

فرم های مربوط به پروژه کارشناسی

فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی

فرم روند پیشرفت اجرای ماهیانه پروژه

نحوه نگارش پروژه

فرمت نوشتن پروژه

فرم صورتجلسه دفاع از پروژه کارشناسی

سرفصل ها و چارت دروس گروه مهندسی برق

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی برق (ورودی های 1391 و ماقبل)

سرفصل کارشناسی ارشد مهندسی برق (ورودی های 1392 و مابعد)

سرفصل کارشناسی مهندسی برق (ورودی های 1391 و ماقبل)

سرفصل کارشناسی مهندسی برق (ورودی های 1392 و مابعد)


فرم های کارآموزی و پژوهشی

نحوه نگارش گزارش کارآموزی

فرم پیشرفت دوره کارآموزی جدید

فرم شماره چهار مربوط به کارآموزی

فرم صورت ریز فاکتورها(هزینه ها)

سایر فرم ها

نحوه اخذ دروس عمومی

گرایش ها و عناوین درس های معارف اسلامی

مقررات آموزشی

مقررات آموزشی جدید

فرم کار دانشجویی

فرم تأئيد کار دانشجویی

فرم تک نمره

فرم طرح سوالات امتحانی

فرمت نامه نگاری جهت درخواست از مدیر گروه

فرم درخواست کالا

 فرم درخواست کارت دانشجویی المثنی

فرم تایید کار دانشجویی

فرم مجوز زیر سقف واحد

فرم های مربوط به تسویه حساب کارشناسی

توجه: ابتدا باید کارشناس آموزش وضعیت فارغ التحصیلی را بررسی و  بعد از ثبت تاریخ فارغ التحصیلی، مهر و امضاء مدیر آموزش، اقدام به اخذ امضاء از  سایر کارشناسان واحدهای مربوطه نمائید

فرم تسویه حساب دانشکده فني

فرم تسويه حساب روزانه

فرم تسويه حساب شبانه

فرم تسويه حساب از واحدهای گروه کامپیوتر

فرم تسويه حساب از واحدهای گروه برق

فرم تسويه حساب از واحدهای گروه مکانیک

فرم تسويه حساب از واحدهای گروه عمران

فرم تسويه حساب از واحدهای گروه شیمی

فرم تسويه حساب از واحدهای گروه نساجی

فرم های مربوط به تسویه حساب کارشناسی ارشد، انصرافی، پایان نامه، تاییدیه مقاله

فرم تسويه حساب از انصرافی

فرم تسويه حساب پایان نامه

فرم تسويه حساب روزانه

فرم تسويه حساب شبانه

فرم تسويه حساب مدارک و فرم برای تاییدیه مقاله