وضعیت برگزاری کلاسهای نیمسال اول 98

کلاس درس زبان تخصصی مهندس میربستانی روز یکشنبه 1398/08/19 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلاس های امروز دکتر میرروشندل روز چهارشنبه 08/08/1398 برگزار نمی گردد.کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلاس درس آزمایشگاه سیستم عامل روز چهارشنبه 24/07/1398 مهندس چراغی برگزار نمی گردد.