وضعیت برگزاری کلاسهای نیمسال اول 98

کلاس درس ساختمان داده دکتر میرروشندل فردا سه شنبه 26 آذر تشکیل نمی گردد.

کلیه کلاس های درس دکتر احمدی فر در این هفته(از 24 تا 26 آذر) برگزار نمی گردد.

کلیه کلاس های درس دکتر ابراهیمی امروز دوشنبه 27/08/1398 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلیه کلاس های درس دکتر ابراهیمی امروز یکشنبه 26/08/1398 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلیه کلاس های این هفته  دکتر صالحی  برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود. امتحان میان ترم درس ایشان هم به هفته موکول شد.

کلاس درس معماری کامپیوتر پیشرفته امروز دکتر احمدی فر روز یکشنبه 26/08/1398 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلاس درس زبان تخصصی مهندس میربستانی روز یکشنبه 1398/08/19 برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلاس های امروز دکتر میرروشندل روز چهارشنبه 08/08/1398 برگزار نمی گردد.کلاس های جبرانی متعاقبا اعلام می شود.

کلاس درس آزمایشگاه سیستم عامل روز چهارشنبه 24/07/1398 مهندس چراغی برگزار نمی گردد.