وضعیت برگزاری کلاسهای نیمسال دوم 97

کلاس درس طراحی الگوریتم روز دوشنبه 19/01/1398 مهندس نوذری برگزار نمی گردد.

توجه: به اطلاع می رساند شروع تمامی کلاسها و آزمایشگاهها از روز شنبه 27 بهمن 97 آغاز شده است لذا حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است، ساعات غیبت نباید از سه شانزدهم جلسه مجموع ساعات آن درس تجاوز کند.

کلاس درس نظریه اطلاعات و کدینگ خانم دکتر امیری الیاسی روز شنبه 11/12/1397 برگزار نمی گردد. کلاس هفته آینده ایشان برقرار خواهد بود و کلاس جبرانی متعاقبا به اطلاع دانشجکلویان می رسد.

کلاس های روز دوشنبه 13/12/1397 دکتر فیضی برگزار نمی گردد.