برگزاری کلاس

کلاس درس آزمایشگاه ریزپردازنده خانم مهندس سیفی روز سه شنبه07/12/1397 برگزار می گردد.

دانشجویان محترم گروه مهندسی کامپیوتر از این پس باید وضعیت برگزاری کلاس ها را از سایت گروه مهندسی کامپیوتر و از قسمت فهرست مطالب (وضعیت برگزاری کلاسها) پیگیر باشند.