حضور دانشجو در کلاس

به اطلاع می رساند شروع تمامی کلاسها و آزمایشگاهها از روز شنبه 27 بهمن 97 آغاز شده است لذا حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است، ساعات غیبت نباید از سه شانزدهم جلسه مجموع ساعات آن درس تجاوز کند.