اطلاعیه درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال

با توجه به تغییر زمان درس طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال گروه اول روز دوشنبه از ساعت 09:45 به ساعت 13:15 همان روز، دانشجویانی که در انتخاب واحد این درس را اخذ نموده اند و چه دانشجویانی که قصد اخذ این درس را در حذف و اضافه دارند، ملزم به حضور در کلاس از هفته جاری خواهند بود.