رشته های موجود

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار  از سال 86

کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار (معماری) از سال 87

 

کارشناسی ارشد نرم افزار از سال 90

کارشناسی ارشد معماری از سال 95