تماس با ما

تماس از طریق تلفن

مدیر گروه: 33690273(013) 

کارشناس گروه:  8-33690485 (013)،  داخلی 3114

مسئول وب سایت: 8-33690485 (013)،  داخلی 3043

کارشناس آموزش: 8-33690485 (013)،  داخلی 3191

تماس از طریق ایمیل

مدیر گروه: mirroshandel[at]gmail.com

مسئول وب سایت: delkash[at]guilan.ac.ir

کارشناس گروه: sajjad.hassanpour93[at]gmail.com 

کارشناس آموزش: klyalestan56[at]gmail.com

تماس از طریق مکاتبه یا حضوری

 آدرس: رشت - کیلومتر 5 آزادراه خلیج فارس - دانشگاه گیلان - دانشکده فنی - گروه مهندسی کامپیوتر