آزمایشگاههای اصلی

 

1) آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری، معماری کامپیوتر و ریزپردازنده

این آزمايشگاه به ظرفيت 12 مجهز به یکدستگاه سرور و 10 دستگاه کامپيوتر جهت استفاده کاربردی از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری در نظر گرفته شده است، همچنین دارای بوردهای FPGA و سایر بوردهای مورد نیاز دروس آزمایشگاههای معماری کامپیوتر و ریزپردازنده مجهز می باشد.

 

2) آزمایشگاه مدارهای منطقی، الکترونیکی و دیجیتال

اين آزمايشگاه با ظرفيت 12 نفر دارای ابزار های مانند اسيلسکوپ های دو کاناله، مولتی متر  و ... می باشد.

 

3) سایت تخصصی برای استفاده از دانشجویان کارشناسی ارشد

در بخش دوم این آزمايشگاه جهت برگراری فعالیتهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و همچنین برای برگزاری و ارائه سمینارها و ... در نظر گرفته شده است

 

4) آزمایشگاه نرم افزار 

این آزمایشگاه به ظرفيت 16 نفر جهت برگزاری دروس آز پایگاه داده ها و آز سیستمهای عامل و بعضی از کلاسهای تئوری در نظر گرفته شده است.

 

5) سایت آموزشی گروه

اين سايت صرفاً برای برنامه نويسی زبانهای کامپیوتری در نظر گرفته شده است.