کتابهای جدید

پردازش موزاری با فناوریSIMD، دکتر اسدالله شاه بهرامی، انتشارات دانشگاه گیلان

 

برنامه نویسی شی گرا، دکتر اسدالله شاه بهرامی

پردازش موازی، دکتر اسدالله شاه بهرامی 

 

امنیت منابع-فناوری اطلاع، دکتر اسدالله شاه بهرامی