زمان و مکان برگزاری دفاع 972

زمان و مکان برگزاری دفاع پایان نامه های دانشجویان

نام و نام خانوادگی

گرایش و دوره

اساتید راهنما و مشاور

داوران

زمان و محل برگزاری

عطیه عباس قربانی نرم افزار، روزانه دکتر مجتبی شاکری دکتر میرروشندل، دکتر احمدی فر 1397/12/19ساعت 13:15، آز نرم افزار 2
مينا غلامي نرم افزار، روزانه دکتر شاه بهرامی دکتر ابراهیمی، دکتر احمدی فر 1397/12/20ساعت 14:30، آز نرم افزار 
کیومرث قاضی پور نرم افزار، شبانه دکتر شاه بهرامی دکتر ابراهیمی، دکتر احمدی فر 1397/12/20ساعت 15:30، آز نرم افزار 
سمانه راسخ نرم افزار، شبانه دکتر امینیان دکتر میرروشندل، دکتر شکریان 1397/12/22ساعت 10:30، آز نرم افزار