زمان و مکان برگزاری دفاع پایان نامه دانشجویان تابستان 98 

زمان و مکان برگزاری دفاع پایان نامه های دانشجویان

نام و نام خانوادگی

گرایش و دوره

اساتید راهنما و مشاور

داوران

زمان و محل برگزاری

زهرا حکیمی معماری سیستمهای کامپیوتری، روزانه دکتر احمدی فر دکتر امینیان، دکتر شکریان یکشنبه 1398/6/10ساعت 12:30، سالن نورانی فنی